🥇

Lavvu x Qusion terms

Investice ze strany Qusion výměnou za 30 %

1.     E-shop - lavvuinstruments.com (příprava, design, úpravy, spuštění, …)

2.     Business consulting, nastavení marketingové strategie, cenotvorba, značky

3.     Výkonnostní marketing v roce 2020

4.     Aplikace ladička (iOS + Android) - bude dodána (do konce Q2 2021)

5.     Dopracování funkce jazykových mutací

6.     Úprava zasílání a generování účetního dokladu v rámci automatické emailingové komunikace

7.     Úvodní strategický meeting a nastavení komunikační strategie, brand, operations, finanční plán a plán investice (Ondřej a Jiří)

8.     Pravidelné strategické meetingy 1-2x týdně - dle potřeby a domluvy, počáteční setup bude možná vyžadovat více, v průběhu měsíců pak spíše méně, ale vždy dle potřeby.

9.     Web - doplnění sekce příběh a vzdělávání (videa)

10.  Video (příběh lavvu) - poskytneme prostor, zajistíme natočení a střih

11.  Video (1x how to use, 1x how to choose, 3x písnička) - poskytneme prostor, zajistíme natočení a střih

Cashflow help - Qusion + 1 %

 • Pro účel výpomoci s casflow jsme ochotni z naší strany poskytnout bezúročnou zápůjčku ve výši 150.000 Kč do společnosti, která by měla být splacena maximálně do 18 měsíců od poskytnutí.
 • Účel částky -> performance marketing, spend, objednávka výroby 100ks kytar

Očekávání Lavvu

1.     Petra a Tomáš - fulltime commitment po minimál ní dobu 3 let

2.     Všechna autorská práva vztahující se k Lavvu, či kytaře Gingo, barevné stupnici, atd. budou převedena pod společnost Lavvu

3.     Aktuálně není jakékoliv zadlužení a zatížení společnosti Lavvu(např. nesplacené půjčky/pohledávky/…)

Finanční fungování

 • Pro počáteční měsíce se chceme aktivně podílet na plánování a schvalování výdajů tak, aby bylo zajištěno maximálního účinku vynaložených financí.

Nutnost našeho souhlasu k následujícím rozhodnutím společnosti:

 • a.     likvidace společnosti;
 • b.     zvýšení či snížení základního kapitálu společnosti;
 • c.     volba a odvolání jednatele, případně dalších členů orgánů společnosti, pokud budou zřízeny;
 • d.     uložení příplatkové povinnosti společníkům;
 • e.     schválení fúze, rozdělení, změny právní formy nebo převodu jmění na společníka podle zákona o přeměnách nebo pozdějších právních předpisů s účastí společnosti;
 • f.      schválení převodu podílu ve společnosti;
 • g.     schválení zřízení zástavního práva k podílu ve společnosti;
 • h.     rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti mezi společníky jinak než v poměru podílů a/nebo ve prospěch třetích osob, tj. osob odlišných od společníků společnosti;
 • i.      schválení změny Business Case, obchodního plánu nebo jiného strategického materiálu týkajícího se hlavního zaměření podnikání společnosti, pokud bude jeho přijetí či realizace podléhat schválení společníků nebo valné hromady;
 • j.      schválení převodu nebo zastavení závodu společnosti nebo takové jeho části, včetně technologie, ochranných známek, či jiného předmětu duševního vlastnictví, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti; nebo
 • k.     rozhodování o kapitálovém vstupu do jiné korporace nebo založení nové korporace;